Privacy

Wie zijn we
Deze verklaring is van toepassing op alle door Bureau Ben geleverde producten en diensten. Bureau Ben, gevestigd te Wehl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Adres
Bureau Ben
Raphaelstraat 1
7031 BA Wehl
kantoor@bureauben.nl
www.bureauben.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bureau Ben verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Bureau Ben van u nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Bureau Ben in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
– Voorletters en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Bedrijfsnaam
– Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
– Telefoonnummer (mobiel of vast)
– E-mailadres

 

Verwerkt Bureau Ben ook bijzondere persoonsgegevens?
Nee, Bureau Ben verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

Contactformulier
Uw contactinformatie gebruiken wij alleen om u terug te bellen of te mailen als antwoord op uw gestelde vraag.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Bureau Ben gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Bureau Ben zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

 

Hoe lang we gegevens bewaren
Bureau Ben zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Bureau Ben verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Bureau Ben gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Bureau Ben u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@ bureauben.nl.

 

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@bureauben.nl.

 

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 25 mei 2018